ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลโรงเรียน
 หน้าแรก
 ข้อมูลโรงเรียน
 วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 รางวัลของโรงเรียน
 โครงสร้างการบริหารงาน
 โปรแกรมที่เปิดสอน
 ที่ตั้งและพิกัดดาวเทียม
 คณะกรรมการสถานศึกษา
 เครือข่ายผู้ปกครองปี 2566
 เครือข่ายผู้ปกครองปี 2565
 ข่าวสาร/สอบถาม/ร้องเรียน
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 เจตจำนงในการบริหารงาน
 Purposes of the Administration
 นโยบายไม่รับของขวัญ
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 บทบาทหน้าที่ของโรงเรียน
บุคลากรของโรงเรียน
 ผังรวมบุคลากร
 ฝ่ายบริหาร
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 คณิตศาสตร์
 ภาษาไทย
 ภาษาต่างประเทศ
 สังคมศึกษาฯ
 ศิลปะ
 สุขศึกษาและพลศึกษา
 การงานอาชีพ
 ฝ่ายสนับสนุนการศึกษา
เพลงประจำโรงเรียน
มาร์ชโพธิธรรม
มาร์ชรักแผ่นดินถิ่นโพธิธรรม
รำวงโพธิธรรมสัมพันธ์
ข้อมูลนักเรียนข้อมูลบุคลากร
บริการของโรงเรียน
คู่มือนักเรียนปี 2567
ระบบเยี่ยมบ้านนักเรียน
ตรวจสอบการชำระค่าบำรุงการศึกษา
ศูนย์สังคมศึกษา
ตรวจสอบการมาเรียน
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบควบคุมการใช้งานคอมพิวเตอร์
ระบบตรวจสอบการลงเวลาปฏิบัติงาน
ไฟล์สื่อการเรียนรู้ DLIT
ช่องยูทูปโรงเรียน
Phothitham TV
เข้าใช้งานอีเมลโรงเรียน
@phothitham.ac.th
เก็บไฟล์ออนไลน์กับ
Google Drive
เก็บไฟล์ออนไลน์กับ
Microsoft OneDrive
พัฒนาซอฟแวร์ด้วย Jetbrains for Education
ออกแบบกราฟิกกับ Canva Education
โมบายแอพพลิเคชั่น
แอพตรวจสอบผลการเรียน

แอนดรอยด์

ไอโอเอส
แอพตรวจสอบเวลาปฏิบัติงาน

แอนดรอยด์

ไอโอเอส
สถิติการเข้าชม
โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ (Phothithammasuwat School)
ข้อมูลโรงเรียน  [อ่านแล้ว 155,962 ครั้ง]

อักษรย่อ
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
เป็นรูป ธรรมจักรอยู่ตรงกลาง มีปรัชญาโรงเรียนล้อมรอบธรรมจักร์ หมายถึง มรรค มีองค์ 8 สามารถจัดหมวดหมู่ได้เป็น ศีล สมาธิ ปัญญา
สีประจำโรงเรียน ขาว – น้ำเงิน
สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ ผู้มีธรรมะและคุณธรรม
สีน้ำเงิน หมายถึง ความเข้มแข็ง กล้าหาญ อดทน
ปรัชญาของโรงเรียน ปญฺญา นรานํ รตนํ (ปัญญาเป็นแก้วของคนดี)
คำขวัญประจำโรงเรียน ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง
ต้นไม้ประจำโรงเรียน ต้นโพธิ์
ดอกไม้ประจำโรงเรียน ดอกโพทะเล
ที่ตั้ง 674 หมู่ที่ 8 ตำบลโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 66130
โทรศัพท์ (056) 681163 – 681164,  056-681431
โทรสาร (056) 681163,  056-681431

ประวัติของโรงเรียน
เนื่องด้วยพระครูโพธิธรรมสุวัฒน์ (หลวงพ่ออู๋) เจ้าอาวาสวัดโพทะเล ได้เห็นความสำคัญของการศึกษาเป็นอย่างมาก ประกอบกับโพทะเลเป็นอำเภอแต่ไม่มีโรงเรียนระดับมัธยมประจำอำเภอ ชาวโพทะเล ต้องลำบากในการส่งบุตรหลานเดินทางไปศึกษาต่อระดับมัธยมยังอำเภอบางมูลนาก ซึ่งเป็นอำเภอที่อยู่ติดกัน บางครอบครัวต้องส่งบุตรหลานไปเรียนยังโรงเรียนประจำจังหวัด ซึ่งไกลมากเพราะการคมนาคมไม่สะดวกเหมือนปัจจุบัน
หลวงพ่ออู๋ได้มีดำริให้สร้างโรงเรียนมัธยมประจำอำเภอขึ้น โดยให้ใช้บริเวณวัดเป็นที่ตั้งแต่สภาพไม่เหมาะสมเนื่องจากสถานที่วัดคับแคบ พระครูเขียนและนางละออง แพงศรี ซึ่งมีที่ดินอยู่มากเห็นความสำคัญของการศึกษาเช่นเดียวกัน จึงได้บริจาคที่ดินส่วนหนึ่งให้เป็นที่ตั้งของโรงเรียน
โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อปีการศึกษา 2510 โดยอาศัยอาคารเรียนของโรงเรียนบ้านโพทะเล “รัฐบำรุง”ทำการสอนไปก่อน เนื่องจากอาคารเรียนของโรงเรียนยังสร้างไม่เสร็จ โดยมีครูมาทำการสอน 2 ท่าน คือ นายสมบูรณ์ จันทร์วังพรหม เป็นครูใหญ่ และว่าที่ ร.ต. ประเจตน์ สิงห์สถิตย์ เป็นครูผู้สอน
ได้ย้ายสถานที่มาอยู่ ณ ที่ทำการปัจจุบัน
ได้โอนโรงเรียนประถมปลายโพทะเลซึ่งมีนายเพิ่มยศ เผื่อนประเสริฐ เป็นครูใหญ่ มารวมเป็นโรงเรียนเดียวกันและได้เข้าร่วมโครงการ คมช. รุ่น 13 โดยกรมสามัญศึกษาได้ช่วยเหลือด้านวิทยาศาสตร์ คหกรรม เกษตรกรรมและอื่น ๆ รวมพื้นที่ของโรงเรียนทั้งหมด 42 ไร่ 1 งาน 41 ตารางวา
นายสมบูรณ์ จันทร์วังพรหม ย้ายไปอยู่ที่โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม นายประเสริฐ พฤกษะวันได้มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่แทน
นายประเสริฐ พฤกษะวัน ย้ายไปอยู่ที่โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร นายทองสุข วรรณโชดกได้มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่แทน
ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนนำร่องทางการศึกษา (ร่วมพัฒนาการใช้หลักสูตร) ทั้งมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย
เปลี่ยนตำแหน่งผู้บริหารจากอาจารย์ใหญ่เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน
นายทองสุข วรรณโชดก ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสากเหล็กวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร นายธวัช จินาพันธ์ ได้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแทน
นายธวัช จินาพันธ์ ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร นายประยุทธ ศรีประสิทธิ์ได้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแทน
นายประยุทธ ศรีประสิทธิ์ ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเขาทราย-ทับคล้อพิทยา อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร นายเกษม นวมครุฑ ได้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแทนจนถึง 19 พฤศจิกายน 2551 และนายสะอาด สกุลดิษฐ์ ย้ายมาดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2551 จนถึงปี 2554
นายสะอาด สกุลดิษฐ์ ได้เกษียณอายุราชการ และ นายทิว มนูญธรรม ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
นายทิว มนูญธรรมได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร และนายวินัย ยุพจันทร์ได้ย้ายจากโรงเรียนท่าเสาพิทยาคม อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
นายวินัย ยุพจันทร์ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร และนายปัญญา บุญคงได้ย้ายจากโรงเรียนวังแขมวิทยาคม ตำบลวังแขม อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
นายปัญญา บุญคงได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร และนายธีรธัช ทุ้ยแปได้ย้ายจากโรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถมภ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนจนถึงปัจจุบัน

รายชื่อโครงการที่โรงเรียนเข้าร่วม
โรงเรียนผู้นำการใช้หลักสูตรโรงเรียนวิถีพุทธ
โรงเรียน 1 อำเภอ โรงเรียนดีใกล้บ้าน (โรงเรียนในฝัน)
โรงเรียนต้นแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
โรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลง
โรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ
ศูนย์วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ตราโรงเรียน
ส่งเรื่องร้องเรียน
รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ITA ONLINE
 รวมลิ้งค์ข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ (OIT) เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินงาน

แบบวัดการรับรู้ EIT
เอกสารภายใน
 งานวิชาการ
 งานสารสนเทศ
 งานนโยบายและแผน
 งานบริหารบุคคล
 งานกิจการนักเรียน
 งานบริหารทั่วไป
 งานประชาสัมพันธ์
 งานพัสดุ
 งานการเงินและบัญชี
 งานธุรการ
 เอกสารอื่น ๆ
วารสารโรงเรียน
โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ (Phothithammasuwat School)
โพธิธรรมสารปี 2567
โพธิธรรมสารปี 2566
โพธิธรรมสารปี 2565
โพธิธรรมสารปี 2564
โพธิธรรมสารปี 2563
โพธิธรรมสารปี 2562
โพธิธรรมสารปี 2561
โพธิธรรมสารปี 2560
โพธิธรรมสารปี 2559
โพธิธรรมสารปี 2558
โพธิธรรมสารปี 2557
โพธิธรรมสารปี 2556
โพธิธรรมสารปี 2555
โพธิธรรมสารปี 2554
โพธิธรรมสารปี 2553
เว็บไซต์แนะนำ
สถานศึกษาปลอดภัย
สพม.พิจิตร
OBEC Content Center
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลฯ
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
โรงเรียนในสังกัด สพม.พิจิตร
สหวิทยาเขตเมืองพิจิตร

พิจิตรพิทยาคม

สระหลวงพิทยาคม

เมธีพิทยา

วังกรดพิทยา

หัวดงรัฐชนูปถัมภ์

สากเหล็กวิทยา

วังทรายพูนวิทยา

สหวิทยาเขตสามง่าม

สามง่ามชนูปถัมภ์

กำแพงดินพิทยาคม

เนินปอรังนกชนูทิศ

หนองโสนพิทยาคม

วชิรบารมีพิทยาคม

วังโมกข์พิทยาคม

สรรเพชญอัฎฐมาพิทยาคม

ดงเสือเหลืองพิทยาคม

สหวิทยาเขตตะพานหิน

ตะพานหิน

วังสำโรงวังหว้า

เขาทรายทับคล้อพิทยา

วันทีสถิตย์พิทยาคม

ดงเจริญพิทยาคม

วังงิ้ววิทยาคม

ทุ่งโพธิ์พิทยา

สหวิทยาเขตบางมูลนาก

บางมูลนากภูมิวิทยาคม

วังตะกูราษฎร์อุทิศ

โพธิธรรมสุวัฒน์

พิบูลธรรมเวทวิทยา

ท่าเสาพิทยาคม

ห้วยยาวพิทยาคม

แหลมรังวิทยาคม

โพธิ์ไทรงามวิทยาคม
โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ (PHOTHITHAMMASUWAT SCHOOL)
674 หมู่ 8 ตำบลโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 66130
โทร. 056-681431 Fax. 056-681431 อีเมล : mail@phothitham.ac.th